Användarvillkor och Dataskyddspolicy - SES NXT

Inledning

Genom att gå in på, använda eller på annat sätt nyttja  www.SESNXT.se (nedan kallat ”SES NXT”) accepterar du dessa användarvillkor. SES NXT erbjuds av Samarbejde efter Skilsmisse ApS, CVR-nummer 38726374, Aldersrogade 6A, 2. sal, 2100 Köpenhamn Ö (nedan kallat "SES”), som har gett ett antal kommuner och myndigheter rätten att göra SES NXT tillgängligt för allmänheten.

 

Innehållet på SES NXT är endast avsett att användas i informationssyfte

Råden från SES NXT ska inte användas i stället för professionell rådgivning eller behandling av utbildad och legitimerad psykolog (eller motsvarande).

Om du har frågor eller oroar dig för din psykiska hälsa, bör du alltid konsultera professionell rådgivning. SES NXT bör endast ses som ett komplement till professionell rådgivning. Användningen av SES NXT sker på eget ansvar. SES, kommuner och andra aktörer ansvarar inte på något sätt, varken direkt eller indirekt, för skador eller problem till följd av användning eller felaktig användning av information som ingår i SES NXT, i SES-kurser eller på övrigt sätt.

Allt material, inklusive alla immateriella rättigheter, som ingår i SES NXT tillhör exklusivt SES. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller reproduceras på annat sätt, utan uttryckligt skriftligt förhandsbesked från SES.

 

Frågor till supporten

SES support hjälper till med eventuella frågor, förslag eller problem avseende SES NXT.

Supportfrågor skickas till följande e-post: support@ses.dk. Om du kontaktar SES support skapas ett ärende i vårt ärendehanteringssystem. Du bör vara medveten om att vanliga e-postmeddelanden mottas krypterade via TLS 1.2, men vi avråder ändå från att skicka konfidentiell och/eller känslig personinformation till oss via e-post, som till exempel personnummer, hälsouppgifter eller andra känsliga uppgifter, då vi inte behöver dessa uppgifter för att erbjuda support.

SES kan inte lagligen hantera känsliga och konfidentiella personuppgifter utan samtycke. Detta gäller både personuppgifter om dig och om andra. Av den anledningen raderar SES alla känsliga och konfidentiella personuppgifter, om du skickar uppgifter som vi bedömer att vi inte kan hantera lagligen.

 

Integritetspolicy

SES behandlar dina personuppgifter i enlighet med verksamhetens integritetspolicy. SES har upprättat denna dataskyddspolicy som informerar dig om hur vi behandlar personuppgifter i samband med fullgörandet av våra åtaganden, bland annat på vilken grund behandlingen sker. Här informerar vi även om vilka rättigheter du har i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

 

Övergripande gäller att SES behandlar de uppgifter vi får i enlighet med vid tidpunkten gällande dataskyddslagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen ("GDPR") och Dataskyddslagen ("DsL"). Vi är i det sammanhanget medvetna om att de olika uppgifterna ska behandlas med respekt för ditt privatliv samt för uppgifternas konfidentialitet.

 

SES är ingen myndighet och vi fattar därför inga beslut. Vi är inte heller underkastade Förvaltningslagen eller Offentlighets- och sekretesslagen.

 

Personuppgiftspolicy

Skydd av din integritet och lagring och användning av personuppgifter.

Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter är:

Samarbejde efter Skilsmisse ApS

Aldersrogade 6A, 2. sal

2100 Köpenhamn Ö

CVR-nummer 38 72 63 74

Kontaktpersoner:

Kundchef: Line Hartvig Rasch, line@ses.dk

och

Ekonomichef: Mike Jensen, mike@ses.dk

 

1. Introduktion

1.1 Denna integritetspolicy ("policy") beskriver hur SES ("oss", "vi" eller "våra") behandlar personuppgifter i samband med användningen av SES-plattformen.

1.2 Policyn är utformad och tillgängliggjord för att uppfylla dataskyddsförordningen (2016/679 of 27 april 2016) ("GDPR") och dess regler om informationsplikt.

2. Typer av personuppgifter som behandlas

2.1 Vi behandlar personuppgifter om dig när det är relevant och i enlighet med gällande lagstiftning. Beroende på omständigheterna kan de behandlade personuppgifterna omfatta följande typer av personuppgifter: a) användarnamnb) åldersgrupp (i syfte att fastställa åldersanpassad version på www.sesnxt.se) d) IP-adress. Dessutom behandlar vi i vissa fall följande personuppgifter: uppgifter som rör skapande, aktivering av en användarprofil och aktivitet på plattformen. För professionella lagrar vi även: information om arbetskommun och yrkestitel.

2.2 Om vi ​​behöver samla in och behandla ytterligare personuppgifter än vad som anges ovan kommer vi att informera dig om detta vid insamlingstillfället. Sådan information kan också erhållas när denna policy uppdateras.

3. Syfte med behandling av personuppgifter

3.1 Vi behandlar endast dina personuppgifter om vi har ett legitimt syfte och då i enlighet med GDPR-reglerna. Personuppgifterna kan, beroende på omständigheterna, behandlas för följande ändamål:

 1. a) För att kunna leverera eller erbjuda de tjänster eller produkter och/eller försäljningserbjudanden som vi tillhandahåller.
 2. b) Att besvara förfrågningar och/eller klagomål från användare, kunder eller medlemmar.
  c) Att tillhandahålla servicemeddelanden och information till användare, kunder eller medlemmar.
 3. d) För att kunna ge support och servicemeddelanden, inklusive att besvara frågor eller klagomål och skicka uppdateringar om våra produkter och tjänster.
 4. e) För att förbättra våra produkter, tjänster eller webbplats.

4. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

4.1 Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi har laglig grund för behandlingen i enlighet med GDPR. Behandlingen av personuppgifter sker utifrån de specifika omständigheterna på grundval av följande behandlingsgrund:

 1. a) Behandlingen är nödvändig för att följa ett legitimt intresse, där de registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter inte går före, i enlighet med GDPR, artikel 6.1 f.
 2. b) Behandlingen är nödvändig för genomförande av åtgärder som vidtas på den registrerades begäran före ingåendet av ett avtal, i enlighet med GDPR, artikel 6.1 b, sista stycket.

5. Vidarebefordran och överföring av personuppgifter

5.1 Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till andra när lagstiftningen tillåter eller kräver det, då det är relevant och på din eller den personuppgiftsansvariges eventuella specifika begäran om det.

5.2 Vi vidarebefordrar personuppgifter till följande mottagare inom EU/EES:
a) Personuppgiftsbiträden.

5.3 Om SES är en databehandlare för en eller flera kunder innebär det att vi behandlar personuppgifter på kundens vägnar. Personuppgifter som vi behandlar för den aktuella kunden kommer att delas med kunden som är ansvarig för datan. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter om personer som har kontaktat oss via vår support, eftersom SES är ansvariga för denna data och inte kunden.

5.4 Vi använder generellt olika externa och professionella organisationer som leverantörer och samarbetspartners för att leverera/hjälpa oss att leverera våra tjänster och produkter. De externa organisationerna kommer inte att ta emot eller behandla personuppgifter om inte lagstiftningen tillåter överföring och behandling av dessa uppgifter. Om externa organisationer eller samarbetspartners är personuppgiftsbiträden för oss, sker deras behandling av personuppgifter alltid enligt ett personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller kraven enligt lagstiftningen. Om externa organisationer eller samarbetspartners är självständiga personuppgiftsansvariga, sker deras behandling av personuppgifter i enlighet med deras egen sekretess-, dataskydds- eller integritetspolicy, som de externa organisationerna kommer att informera om - om inte lagstiftningen föreskriver annat.

5.5 Vi överför inte personuppgifter till länder eller internationella organisationer utanför EU/EES om det inte är nödvändigt på din specifika begäran.

6. Radering och lagring av personuppgifter

6.1 Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som nämns. Generellt raderas information om allmänna förfrågningar och annan kommunikation efter 1 år, om det inte finns särskilda skäl att förvara uppgifterna under en längre tid i specifika fall. Användarprofiler och därtill kopplade personuppgifter raderas när användaren inte har loggat in på SES NXT under de senaste 12 månaderna.

7. Dina rättigheter

7.1 Som registrerad person har du dessa rättigheter:

 • Du har rätt att begära insyn i vilka personuppgifter vi behandlar om dig, ändamålet med behandlingen och om vi vidarebefordrar personuppgifterna till andra.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • I vissa fall har du rätt att få vissa av dina personuppgifter raderade. I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, så att vi endast förvarar dina personuppgifter under en viss period.
 • I vissa fall har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter på grundval av orsaker och omständigheter som rör din särskilda situation.
 • Du har rätt att inte vara föremål för ett automatiskt beslut utan mänsklig inblandning, om inte beslutet är nödvändigt för din anställning hos oss, eller om beslutet är lagligt eller grundat på ditt uttryckliga samtycke.
 • Om vi har inhämtat ditt samtycke till en del av vår behandling av dina personuppgifter, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av behandlingen som är baserad på samtycket, före återkallelsen.
 • I vissa fall har du rätt till så kallad dataportabilitet av personuppgifter som du har lämnat till oss. 

7.2 Du kan alltid klaga till Integritetsskyddsmyndigheten.

7.3 Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du exempelvis har rätt till dataportabilitet i det aktuella fallet - detta beror på de specifika omständigheterna i samband med behandlingsaktiviteterna

8. Ändringar av denna policy

8.1 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna policy. Om vi ändrar policyn, kommer vi att uppdatera datumet och versionen högst upp i dokumentet. Vid väsentliga ändringar kommer vi att meddela detta genom en synlig anmälan på vår webbplats, via e-post eller andra kommunikationskanaler.

9. Kontaktinformation

Du är välkommen att kontakta oss på nedan angiven e-postadress om du:

 • Inte samtycker till vår behandling
 • Anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot lagen
 • Har frågor eller andra kommentarer om denna policy
 • Vill utöva en eller flera av dina rättigheter som registrerad person

Vid frågor eller kommentarer om denna policy eller när du vill utöva en eller flera rättigheter, kan du kontakta oss på support@ses.dk.